# Discord

DC


# 服务器

# 切换默认语言

切换将会实时生效,但仅针对部分已翻译的模块。

/dc server lang [语言]

[语言] 为空时返回当前语言,可选值见语言

# 频道

DC

# 切换默认语言

切换将会实时生效,但仅针对部分已翻译的模块。

/dc channel lang [语言]

[语言] 为空时返回当前语言,可选值见语言

# 语音

DC

# 播放列表

/dc play [list]

# 暂停播放

/dc play pause

# 继续播放

/dc play resume

# 跳过曲目

/dc play skip

# 清空播放队列

/dc play clear
最后更新时间: 2023/1/10 14:34:44